headerphoto

POSEIDON

Βάση Δεδομένων

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την πολυετή λειτουργία του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ είναι προσβάσιμα μέσω μιας δικτυακής εφαρμογής που επικοινωνεί με την βάση δεδομένων του συστήματος. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση προσφέροντας πλήρη πρόσβαση τόσο σε παλαιότερα όσο και σε πρόσφατα δεδομένα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης επίσης σε μια σειρά επιπλέον δεδομένων που αφορούν τους σταθμούς όπως οι αισθητήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί, η ακριβής θέση και η περίοδος λειτουργίας τους καθώς και άλλες συνδυαστικές πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ πατήστε εδώ.
 


Τα δεδομένα που διατίθενται μέσω της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος ΠΩΣΕΙΔΩΝ είναι σε μορφή NetCDF αρχείων. Μια σύντομη περιγραφή εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαχείρηση των NetCDF αρχείων είναι διαθέσιμη εδώ καθώς και ένα σχετικό παράδειγμα κώδικα σε Python. Τα NetCDF αρχεία περιέχουν τα δεδομένα και πρόσθετη πληροφορία για την περιγραφή των δεδομένων. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δομή των NetCDF αρχείων θα βρείτε στο εξής έγγραφο. 


Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες.


  • Αν έχετε κωδικό πρόσβασης πατήστε εδώ για να συνεχίσετε.

  • Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ.

Data Base

The data that have been collected during the POSEIDON network operation are easily accessible through a web interface to the system's database. The database is updating in daily basis offering full access both to archived and recent data. The user has also access to multiple metadata information regarding the buoys sensors, location, operational period and other combined information.
For more information about the POSEIDON data management and quality control click here.
 


The data provided through the POSEIDON Data Base Service are formatted into NetCDF files. A description of available tools to open NetCDF files can be found here as well as a Python example of working with in-situ datasets. The NetCDF file contains both metadata and the data. This document explains the NetCDF format in further detail. 


The access is restricted to registered users only.


  • If you already have a valid username and password click here.

  • You can register by clicking here.

Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης

  • Ο επισκέπτης του παρόντος κόμβου αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)-Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας καθώς και πιθανοί τρίτοι παροχείς πληροφοριών δεν εγγυώνται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται είναι πάντα σωστές.
  • Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.
  • Σε καμία περίπτωση το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών στον κόμβο αυτό έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του κόμβου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στον κόμβο.
  • To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του κόμβου αυτού αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς άδεια του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Προκήρυξη θέσης εργασίας στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Το ΕΛΚΕΘΕ προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα μήνες, με κύριο αντικέιμενο απασχόλησης την ανάπτυξη και διαχείριση βάσης δεδομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ενώ επιπλέον προσόντα που θα συνεκτμηθούν είναι η γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα perl, η γνώση php καθώς και η καλή γνώση υπηρεσιών και προτύπων σχετικών με τον παγκόσμιο ιστό (www).

Αναλυτική περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι διαθέσιμη στην επίσημη ανακοίνωση της προκήρυξης, την οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" εδώ.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χλμ.), Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009.

Observing the Ocean climate - The European contribution to the ARGO

Links to the floats from each European country can be found at the following address: http://www.noc.soton.ac.uk/o4s/euroargo


Argo Float

Argo Floats: Observing the oceans in real time
Argo is the name of an array of floats that have eventually become the “eyes” of the scientists inside the world’s oceans.More than 3000 autonomous floats have been deployed during the last decade into the seas and oceans of the world. These floats are designed in order to submerge up to 2000m depth and emerge periodically due to a dynamic buoyancy system. The data collected are profiles of temperature, salinity, sea pressure and deep currents. Furthermore a lot of new floats have the capacity of measuring a variety of biochemical parameters such as chlorophyll and dissolved oxygen. Once the float comes to the sea surface, transmits the collected data to data centers through satellite connection. Argo data, especially in conjunction with satellite measurements, are creating new ways to view the ocean’s basic physical properties.


The Argo Network

Euro-Argo and the Mediterranean Sea


 

 

 

 

 

The collection of information from inside the oceans has been upgraded radically through the Argo project. Operational forecasting and long term ocean monitoring have been stepped up in Europe with the contribution of the Euro-Argo research infrastructure which is the European component of the Argo program. Euro-Argo ESFRI project will optimize the European contributions to ARGO aiming to consolidate and strengthen existing national contributions to the infrastructure and to develop new partnerships. The 1st Euro-Argo Users Meeting was held at Southampton NOCS (June 2008) with the participation of HCMR. The main discussion was how to evaluate and improve the European contribution to the Argo data management and delivery system. Furthermore it was discussed how to enhance European float technological capabilities (performance, sensors, communication systems) and work towards using Argo to study aspects of ocean biogeochemistry. Greece is actively involved in the Euro-Argo project. Monitoring the Mediterranean Sea climate and forecasting the Mediterranean Sea circulation are focal points of the Greek Operational Oceanography. As a matter of fact the POSEIDON system routinely assimilates the ARGO temperature and salinity profiles on a weekly basis in order to improve the hydrodynamical forecasts at the Mediterranean scale.

 

For more information you can download the EuroArgo flyer.

 


Παρατηρώντας το κλίμα των Ωκεανών - Η Ευρωπαϊκή συνιστώσα του συστήματος ARGO


Argo Float

Argo Floats: Παρακολουθώντας τους ωκεανούς σε πραγματικό χρόνο
Argo είναι η ονομασία ενός παγκόσμιου δικτύου πλωτών μετρητικών συσκευών που έχουν γίνει τα «μάτια» των επιστημόνων μέσα στους ωκεανούς. Πάνω από 3000 αυτόνομοι πλωτήρες έχουν επιστρατευτεί στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας μέσα σε θάλασσες και ωκεανούς παγκοσμίως. ΟΙ πλωτήρες αυτοί είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να καταδύονται μέχρι τα 2000m βάθος και παρασυρόμενοι από τα υποθαλάσσια ρεύματα να ταξιδεύουν μέχρι να αναδυθούν ξανά στην επιφάνεια καταγράφοντας τα προφίλ θερμοκρασίας, αλατότητας και πίεσης. Η κίνησή τους αυτή είναι αποτέλεσμα μηχανικού συστήματος μεταβλητής πλευστότητας. Πολλοί από τους καινούργιους πλωτήρες έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν επιπρόσθετες πληροφορίες για βιοχημικές παραμέτρους όπως η χλωροφύλλη και το διαλυμένο οξυγόνο. Όταν ο πλωτήρας αναδυθεί στην επιφάνεια, μεταδίδει τα δεδομένα που συνέλλεξε μέσω δορυφόρων σε κέντρα δεδομένων ανά τον κόσμο. Τα δεδομένα των Argo σε συνδυασμό με δορυφορικές μετρήσεις ανοίγουν νέους δρόμους στην μελέτη των βασικών φυσικών παραμέτρων των ωκεανών.


Το παγκόσμιο δίκτυο Argo

Το πρόγραμμα Euro-Argo και οι ανάγκες της Μεσογείου


 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα Argo έχει αναβαθμίσει δραστικά την διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα βάθη των ωκεανών. Η συνεισφορά του Euro-Argo στην ανάπτυξη της έρευνας και των υποδομών αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη τόσο στις επιχειρησιακές προγνώσεις, όσο και στη μακροχρόνια παρακολούθηση των θαλλασών στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Euro-Argo είναι η ευρωπαϊκή συνιστώσα του Argo και μέσω του Euro-Argo ESFRI project φιλοδοξεί να συμβουλέψει και να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες εθνικές συνεισφορές, αλλά και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες. Η πρώτη συνάντηση εργασίας των χρηστών του Euro-Argo έγινε στο Southampton NOCS τον Ιούνιο του 2008 με την συμμετοχή του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. Ένα από τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η περαιτέρω ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συμμετοχής και η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων. Ακόμα συζητήθηκαν τρόποι ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτομιών στον Ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά τους πλωτήρες (λειτουργία, αισθητήρες, τρόποι μετάδοσης δεδομένων), καθώς και η ανάγκη να ενσωμάτωσης και βιοχημικών αισθητήρων καταγραφής. Η Ελλάδα είναι ενεργό μέλος του Euro-Argo. Η παρακολούθηση των κλιματικών μεταβολών και η πρόγνωση της κυκλοφορίας της Μεσογείου είναι θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την Ελληνική Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία. Ήδη σε εβδομαδιαία βάση, το σύστημα αφομοίωσης μετρήσεων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ χρησιμοποιεί τα δεδομένα - προφίλ θερμοκρασίας και αλατότητας - των πλωτήρων Argo για τη βελτίωση των προγνώσεων που παράγονται από το υδροδυναμικό μοντέλο της Μεσογείου.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο πληροφοριακό υλικό του EuroArgo.


Διαχείριση και έλεγχος της ποιότητας δοδεμένων του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

 Το επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης δεδομένων του Ποσειδώνα λαμβάνει, καταχωρεί και αναλύει όλες τις τιμές από τις μετρήσεις των σταθμών σε καθημερινή βάση. Τα δεδομένα αυτά αρχειοθετούνται και χρησιμοποιούνται στα μοντέλα πρόγνωσης αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς. Αυτό προϋποθέτει ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που περιλαμβάνει εκτός από επαρκή αποθήκευση, καθαρισμό (pre data mining process) και διαθεσιμότητα στο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου, σε άλλους ερευνητικούς φορείς αλλά και στο πλατύ κοινό. Το επιχειρησιακό κέντρο λαμβάνει τα δεδομένα ανά τρεις ώρες οπότε και αρχειοθετούνται σε μια κανονικοποιημένη βάση mysql. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων καλύπτει την ανάγκη για γρήγορη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων τιμών των παραμέτρων αλλά και των μεταδεδομένων που τις συνοδεύουν. Κατάλληλες συνδέσεις έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να συσχετίζονται οι προσφάτως καταχωρημένες τιμές με ένα πεδίο δεικτών που αφορούν την ποιοτική αξιολόγησή τους. Οι δείκτες αυτοί (flags) προκύπτουν από την διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των τιμών και αντιστοιχίζονται σε αυτές παρέχοντας διαβάθμιση αξιοπιστίας στις καταγεγγραμένες μετρήσεις. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένα αναπόσπαστο και εξαιρετικά σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας καθώς οι ωκεανογραφικές μετρήσεις έχουν πολύ μικρή πυκνότητα και συχνά παρουσιάζουν σφάλματα και αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας τιμές. Φαινόμενα βιο-απόθεσης, δυσλειτουργίες των αισθητήρων, προβλήματα στην αγκύρωση των σταθμών αλλά και στην μετάδοση των δεδομένων, είναι από τις κύριες αιτίες των αναξιόπιστων μετρήσεων. Η διαδικασία αυτή, για να έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα, πρέπει να γίνεται σε συνθήκες πραγματικού χρόνου και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη αξιοπιστία.
Αν έχετε κωδικό πρόσβασης για τη βάση δεδομένων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, πατήστε εδώ για να συνεχίσετε.


 

POSEIDON Data Management and Quality Control

 The POSEIDON operational center receives, processes and analyzes all the data on an operational basis. These data, which are archived and utilized for forecast and research purposes need management, which means efficient storage, cleaning (pre data mining process), and availability in-source for the production of forecasts and other scientific issues and outsource (other institutes, web generally). The operational center receives the above data on a 3-hourly basis. They are stored in text files and then are transferred  to a normalized mysql database. The data base has been designed to support fast access  to all available parameter values and their metadata. Appropriate links have been established  to associate the transmitted data with their metadata and the relevant quality control flags which assigned to the data providing a reliability score of the recorded values. This quality control process is an integral and important part of the operational process. Its significance derives from the fact that ocean data measurements are sparse and often present a variety of dubious and false values. Bio-fouling, sensor failures, anchoring and transmission problems are among the common causes of corrupted data. In terms of operational activities, this analysis must be held in real-time conditions and has to be as reliable as possible.
If you already have a valid username and password to access the POSEIDON database click here.


 

Information about POSEIDON buoy network

7 “Seawatch” instrumentation platforms are deployed in areas where the water depth does not exceed 300m and are equipped with sensors for the basic met-ocean parameters recording. Every station can potentially monitor temperature, salinity, pressure and bio-chemical parametersin several depths by adjusting instruments on the mooring line. By now several sensors are attached on the buoy shell measuring sea surface parameters such as salinity, temperature, current speed and direction and a variety of wave parameters. On the top of the platform meteorological parameters are measured such as air pressure, air temperature as well as wind speed and direction.
 
One of the “Wavescan” multi-parametric instrumentation platform, deployed at southern Ionian Sea, communicates through an acoustic modem with a Deep Sea Module platform which is deployed at 1763 m depth. The main purpose of deploying this instrumentation platform is to record sea pressure and detect anomalies on the sea surface altimetry which could indicate a tsunami incident over the specific sea area. The platform has also adjusted sensors measuring temperature and salinity down to the sea basin.

The 3 “Seawatch- Wavescan” buoys are multi-parametric instrumentation platforms and are deployed in deep offshore locations. Due to a inductive mooring cable, ctd instruments are adjusted on the mooring line providing salinity, temperature and pressure data down to 1000m depth. Biochemical parameters such as oxygen and chlorophyll are also measured from the sea surface down to 100m depth. ADCP profilers collect current data every 5m from the sea surface to the depth of 50m. On the upper part of the buoy a variety of sensors record the atmospheric variability. Except the basic meteorological parameters, additional parameters are measured such as rainfall, radioactivity, radiance and irradiance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Θέση και λειτουργία των πλωτών σταθμών μέτρησης

 
7 πλωτές πλατφόρμες μέτρησης τύπου “Seawatch” έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές που το βάθος δε ξεπερνά τα 300m. Είναι εφοδιασμένες με αισθητήρες που μετρούν τις βασικές μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές παραμέτρους. Κάθε σταθμός έχει την δυνατότητα να μετράει θερμοκρασία, αλατότητα, πίεση και βιοχημικές παραμέτρους σε διαδοχικά βάθη μέσω οργάνων που μπορούν να προσαρμοστούν πάνω στην γραμμή αγκύρωσης. Στην παρούσα φάση ο κάθε σταθμός συλλέγει δεδομένα από το επιφανειακό θαλάσσιο στρώμα μέσω αισθητήρων που μετρούν αλατότητα, θερμοκρασία, ταχύτητα και κατεύθυνση ρεύματος και μια σειρά από κυματικές παραμέτρους. Στην κορυφή της πλατφόρμας μετεωρολογικοί αισθητήρες καταγράφουν την ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία καθώς και ταχύτητα – κατεύθυνση ανέμου.
 

 Mια από τις τύπου “Wavescan” πλατφόρμες βαθιάς πόντισης στην περιοχή του νότιου Ιονίου, επικοινωνεί μέσω ακουστικού modem με διάταξη αγκυροβολημένη στον πυθμένα σε βάθος 1500m περίπου. Η διάταξη αυτή έχει αισθητήρες θερμοκρασίας-αλατότητας αλλά ο βασικός σκοπός της είναι να μετράει μεταβολές στην υδροστατική πίεση ανιχνέυοντας έτσι μεταβολές στην στάθμη της θάλασσας. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να οφείλονται σε διελεύσεις κυμάτων tsunami πάνω απο τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι 3 πλατφόρμες τύπου “Seawatch- Wavescan” είναι πολυ-παραμετρικοί σταθμοί ειδικά σχεδιασμένοι για βαθιές λεκάνες. Μέσω ενός επαγωγικού καλωδίου αγκύρωσης μια σειρά από όργανα τύπου ctd μεταφέρουν δεδομένα αλατότητας, θερμοκρασίας και πίεσης μέχρι το βάθος των 1000m. Επίσης βιοχημικές παράμετροι όπως οξυγόνο και χλωροφύλλη καταγράφονται μέχρι το βάθος των 100m. Οι σταθμοί αυτοί είναι εφοδιασμένοι με συστήμα ADCP το οποίο μετράει την κυκλοφορία σε ζώνες 5 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 50 μέτρα βάθος. Στο επάνω μέρος της πλατφόρμας μια σειρά από αισθητήρες καταγράφουν  ατμοσφαιρικές μεταβολές. Εκτός όμως από τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους συλλέγεται μια ποικιλία άλλων δεδομένων όπως βροχόπτωση, ραδιενέργεια και πυκνότητα ροής ακτινοβολίας.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


K
 
Latest Data
 
Weather Forecast
 
firefox
 
  Click the above image to get the latest transmitting data in text-based format for the main atmospheric and sea parameters  
Weather Forecast Oner Greece
       
       
       

 


POSEIDON system funded by:

Financial Mechanism of the European Economic Area - EFTA &
Greek Ministry of National Economy
 

HCMR

Visit the Mediterranean marine world