Διαχείριση και έλεγχος της ποιότητας δοδεμένων του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

 Το επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης δεδομένων του Ποσειδώνα λαμβάνει, καταχωρεί και αναλύει όλες τις τιμές από τις μετρήσεις των σταθμών σε καθημερινή βάση. Τα δεδομένα αυτά αρχειοθετούνται και χρησιμοποιούνται στα μοντέλα πρόγνωσης αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς. Αυτό προϋποθέτει ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που περιλαμβάνει εκτός από επαρκή αποθήκευση, καθαρισμό (pre data mining process) και διαθεσιμότητα στο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου, σε άλλους ερευνητικούς φορείς αλλά και στο πλατύ κοινό. Το επιχειρησιακό κέντρο λαμβάνει τα δεδομένα ανά τρεις ώρες οπότε και αρχειοθετούνται σε μια κανονικοποιημένη βάση mysql. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων καλύπτει την ανάγκη για γρήγορη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων τιμών των παραμέτρων αλλά και των μεταδεδομένων που τις συνοδεύουν. Κατάλληλες συνδέσεις έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να συσχετίζονται οι προσφάτως καταχωρημένες τιμές με ένα πεδίο δεικτών που αφορούν την ποιοτική αξιολόγησή τους. Οι δείκτες αυτοί (flags) προκύπτουν από την διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των τιμών και αντιστοιχίζονται σε αυτές παρέχοντας διαβάθμιση αξιοπιστίας στις καταγεγγραμένες μετρήσεις. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένα αναπόσπαστο και εξαιρετικά σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας καθώς οι ωκεανογραφικές μετρήσεις έχουν πολύ μικρή πυκνότητα και συχνά παρουσιάζουν σφάλματα και αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας τιμές. Φαινόμενα βιο-απόθεσης, δυσλειτουργίες των αισθητήρων, προβλήματα στην αγκύρωση των σταθμών αλλά και στην μετάδοση των δεδομένων, είναι από τις κύριες αιτίες των αναξιόπιστων μετρήσεων. Η διαδικασία αυτή, για να έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα, πρέπει να γίνεται σε συνθήκες πραγματικού χρόνου και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη αξιοπιστία.
Αν έχετε κωδικό πρόσβασης για τη βάση δεδομένων του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, πατήστε εδώ για να συνεχίσετε.


 
 
Δεδομένα τελευταίας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού
 
 
 
Πρόβαση σε δεδομένα τελευταιας μετάδοσης
 
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα
       
       
       

 


Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ χρηματοδοτείται από:Το Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EFTA & το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 


Android


Ο Καιρός του Ποσειδώνα τώρα και σε Android


Cretaquarium


Επισκεφτείτε το θαλάσσιο κόσμο της Μεσογείου